Modernizace D1 úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov

Nejdůležitější stavbou, která byla prováděna Vodohospodářskýmistavbami je modernizace naší páteřní dálnice D1. Projektřeší modernizaci v úseku od km 113,320 do km 119,300.Celková délka stavby je 5,980 km.

Stavba byla rozdělena do 5 etap:

0. Etapa – Oprava vozovky před stavbou
1. Etapa – Snesení nadjezdu
2. Etapa - Provizorní rozšíření- Práce ve středním dělícím pásu + pilíř nadjezdu ve středním dělícím pásu
3. Etapa – práce na levém jízdním pruhu
4. Etapa – Práce na pravém jízdním pruhu
5. Etapa – Dokončení

Stavba dálnice D6 Nové Strašecí - Řevničov

Silnice I/6 je důležitou komunikací,která je součástí České, ale i evropské silniční sítě. Spojuje Prahu, Karlovy Vary a Cheb, naši republiku opouští na hraničním přechodu Pomezí nad Ohří – Schirnding (ČR – SRN). Umožňuje i propojení mezi Prahou a Jáchymovem,Mariánskými Lázněmi nebo Františkovými Lázněmi.
Celková délka úpravy hlavní trasy je 5,550 km. Předcházející úsek dálnice D6 je již delší dobu v provozu a je ukončen v mimoúrovňové křižovatce Nové Strašecí se silnicí II/237.

Dálnice D6 je navržena jako čtyř pruhová v kategorii R 25,5/100. Stávající silnice I/6 bude převedena do silnic II. třídy,s označením II/606.

silnice D6 Nové Sedlo - Jenišov

Stavba je součástí rekonstrukce silnice I/7 Praha – Chomutov. U obce Vysočany byla vybudována osmičková mimoúrovňová křižovatka s napojením na průmyslovou zónu Triangle Žatec. Rozhodujícím stavebním objektem byl železobetonový tří pólový most s přepínanou železobetonovou mostovkou.
Nosnou konstrukci podpírá dvojice krajních podpěr a šest pilířů. Délka této konstrukce je 59,85 m, šířka 14,40 m, výška mostu 6,2 m.

Celková délka D6 Nové Sedlo – Jenišov je cca 4567 m. Na KÚ bude stavba napojena na stávající silnici I/6 směrem na Sokolov a Cheb. Na tomto úseku VHS zajišťovaly násypy výšky 6 m (v místech opěr mostů 15 m). Podloží násypu je tvořeno písky a štěrky s různým množstvím jemnozrnné frakce. V místě pod stávající asfaltovou vozovku byla provedena sanace pláně úpravou zemin popílkem.

Součástí stavby bylo odstranění asfaltového krytu vozovky silnice I/6 Jenišov – Nové Sedlo.

Nexen Tire Česká republika

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se podílely na výstavbě továrny Nexen Tire Česká republika– závod na výrobu pneumatik v průmyslové zóně Triangle u Žatce.V rámci výstavby byla společnost Vodohospodářské stavby Teplice dodavatelem kompletní infrastruktury, areálových zpevněných ploch a sadových úprav.

Charakteristika stavby:
- Areálové zpevněné plochy
- Oplocení- Venkovní osvětlení
- Rozvody plynu- Rozvody pitné vody
- Rozvody technologické a požární vody
- Splašková kanalizace- Odlučovač tuků
- Čerpací stanice a výtlak technologických vod
- Dešťová kanalizace
- Odlučovače lehkých kapalin
- Retenčně vsakovací objekty

Rekapitulace Celková délka Vodovodních řadů 10.913 m Celkový počet přípojek do objektů 163 ks Celková délka Kanalizačních stok:Gravitační kanalizace 19.253,5 m Výtlak 2.600,0 m