Dopravní stavby

silnice
dálnice
mosty

Ekologické stavby

čistírny odpadních vod
rekultivační práce
výstavba skládek odpadů z úložiště popelovin
vodojemy
odpadové hospodářství tepelných elektráren
revitalizace vodních toků

Inženýrské sítě

kanalizace
vodovody
meliorace
opravy a sanace inž. sítí

Bezvýkopové technologie

od mikrotunelování v profilu DN50
po ražení z železobetonových kolektorů 2400x2400mm

Průmyslové a inženýrské stavby

v energetice
při těžbě uhlí
občanské vybavenosti

Speciální práce

potrubní rozvody vyložené čedičem
svářečské práce ocelového potrubí
kolektory
tepelné sítě kanálové i bezkanálové
prodej stavebního materiálu

Vodní díla

výstavba a obnova rybníků
úprava vodních toků
výstavba a oprava hrází

Výroba asfaltových směsí

-výroba nových asfaltových směsí
-zpracování vybouraných a odfrézovaných starých asfaltových směsí

Doprava a mechanizace

třídění materiálu
doprava nákladními auty